Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda
href="mailto:moc!pont!liamg!kukac!aloksifer!pont!anna!pont!yrohtab">moc!pont!liamg!kukac!aloksifer!pont!anna!pont!yrohtab

Csoportjaink

Őzike csoport 5-6 évesek

Óvodapedagógusok: Kardos Eleonóra, Mátyásné Horváth Hajnalka

Pedagógiai asszisztens: Horváthné Kádár Zsuzsanna

Dajka: Virághné Antal Zita

Az Őzike csoportba jelenleg 29 nagycsoportos gyermek jár.

Célunk a stabil, nyugodt, szeretetteljes, családias légkör kialakítása, ahova szívesen érkeznek a gyermekek nap mint nap. Harmonikus személyiségfejlődésük elősegítésére egyéni képességeihez igazodó nevelési módszereket és eljárásokat alkalmazunk. Tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk, ahol a gyermekek cselekvések során ismerhetik meg környezetüket. A gyermekek mozgásigényének kielégítése és az egészséges életmódra nevelés érdekében fontosnak tartjuk a mozgás beépítését a mindennapi tevékenységünkbe. Minderre lehetőségünk van a tágas és jól felszerelt tornatermünkben és a tavalyi évben megújult mozgásfejlesztő játékokkal felszerelt udvarunkon.

A részképesség elmaradással küzdő gyermekek fejlődését heti rendszerességgel logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus és TSMT terapeuta segíti.

Az életkori sajátosság és az egyének érdeklődési körének figyelembevételével változatos tehetséggondozási lehetőséget biztosítunk:

 • Ének
 • Dráma játék
 • Természetismeret és matematika-Okos kocka
 • Angol, német nyelv
 • Bozsik foci
 • DIOO

Figyelemmel kísérjük a mesemondó, versmondó, és rajzpályázati lehetőségeket, ahol a gyermekeink mindig aktívan vesznek részt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Süni csoport   4-5 évesek

Óvodapedagógusok: Madarászné Kenyeres Tünde, Orosz Ferencné

Pedagógiai asszisztens: Kripák-Orosz Ágnes

Dajka: Turbucz Lászlóné

A Süni csoport ebben az évben homogén, középső csoportként működik. A gyerekek egykorúak ugyan, de eltérő fejlettségi szinten vannak, így itt is differenciálunk, tehát egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő feladatokkal, segítségnyújtással dolgozunk, fejlesztve értelmi, testi képességeiket. Az ismeretanyagok, a versek, dalok, mesék az életkorhoz, a jeles napokhoz és a négy évszakhoz kötődnek, mint minden korcsoportban. Természetesen ezek kiválasztása a 4-5 éveseknek megfelelő mennyiségben, gondosan megválogatva történnek. Mindezt azzal a céllal, tesszük, hogy fejlesszük a gyerekek értelmi, testi képességeit, szem-, kéz-, láb koordinációját, finommotorikáját, akarati tulajdonságait, a feladattudatukat, feladattartásukat, akaratlagos figyelmüket.  Ezek fejlesztése, már ebben a korcsoportban is nagyon fontos az iskolaérettség eléréséhez.

Az értelmi intelligencia mellett nagyon fontos a mai gyerekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése is. Ehhez nagy segítséget nyújtanak a kéthetente megismert Bibliai történetek, melynek ismerete hozzátartozik a mai ember általános műveltségéhez. Segítenek még a Csendes percek gyermekközeli történetei, melyek a hétköznapi konfliktusok, problémák megoldását segítik. Hogy hogyan? Megoldási mintákat nyújtanak a hétköznapokra (irigység, egymás vigasztalása, megvédése, segítése stb.) A Csendes percek alatt van lehetőségük a gyerekeknek megfogalmazni és természetesen elmondani véleményüket az adott helyzetről, és arról, hogy ők ezt, hogy oldották volna meg.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek tehetségének felismerésére már ebben az életkorban is. Ezeknek a gyerekeknek lehetőséget nyújtunk tehetségük megmutatására. Ebben a nevelési évben a rajzpályázatokon vettek részt a művészi talentummal rendelkező gyermekeink.

Igyekszünk szeretve, biztonságban nevelni, formálni, fejleszteni a csoportunkban lévő gyerekeket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mókus csoport 4-5 évesek

Óvodapedagógusok: Bíróné Molnár Tímea, Szarkáné Sarka Enikő

Pedagógiai asszisztens: Tóthné debreceni Katalin

Dajka: Terdik Jánosné

„Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.

Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni is akar, hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

(Bertalan Ferenc)

 

A Mókus csoportban 24 fő 4-5 éves kisgyermekkel szeretetteljes légkörben töltjük a mindennapjainkat.

Biztosítjuk, hogy a játék maradjon óvodáskor végéig a gyermekek legfőbb tevékenysége. A környező világról a játékon keresztül közvetítjük a legtöbb ismeretet.

Lehetőség szerint minél több időt töltünk a friss levegőn. A rendszeres, örömmel végzett mozgással az egészséges életmód kialakítására neveljük gyermekeinket. Különösen kedvelt számukra az új játszó udvarunkon történő szabad mozgás. Nagyon szeretik a közös sétákat, ahol természeti, környezeti megfigyeléseket tehetünk. Törekvésünk a közvetlen tapasztalással, cselekvéssel is a környező világ szeretetére és tiszteletére nevelni őket. Különösen jó átélni velük azt a varázst, mellyel rácsodálkoznak a természet adta szépségekre, ahogyan egy virághoz lehajolnak, és megszagolják azt, vagy amikor lélegzetvisszafojtva figyelték télen, ahogyan a madáretetőnkbe kismadár röppent.

Aktívak, és érdeklődnek a közösség érdekében végzett feladatok iránt. Az idei évben bevezetett naposi munkát lelkesen végzik, amelynek során lehetőségük van átérezni a másokért végzett munka örömét.

Programjaink közelebb hozzák egymáshoz gyermekeinket, ahol baráti kapcsolatok révén erősködik a gyermekek összetartása, a Mókus csoporthoz tartozás érzése.

Dramatikus játékok segítségével fejlesztjük az akarati tulajdonságokat, valamint a kapcsolatteremtő képességet. Tudatosan építünk a megismerési vágyukra, kíváncsiságukra, érdeklődésükre. A verseket, a dalokat, a meséket a gyermekek életkorához igazítva választjuk ki, figyelve az adott évszakra és a Pedagógiai Programunkban meghatározott jeles napokra. Szeretnek énekelni, körjátékokat játszani, mely ugyancsak valódi, gazdag, közös élményre ad lehetőséget. Szívesen alkotnak, rajzolnak, festenek, ragasztanak, gyöngyöt fűznek, gyurmáznak.

Kiemelt figyelmet fordítunk a fejlesztést igénylő gyermekekre, egyénre szabott módon foglalkozunk a tehetség-ígéretes gyermekekkel.

Szívesen ismerkednek az Isten gondoskodó szeretetéről szóló bibliai történetekkel.

Keresztyén szellemű nevelésünk áthatja mindennapjainkat: elfogadó és támogató légkörben alakulnak azok a tulajdonságaik, melyek az eredményes életvezetés szempontjából lényegesek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Halacska csoport 3-4 évesek

Óvodapedagógusok: Trifuj Mihályné, Kapiné Fülep Tünde

Pedagógiai asszisztens: Czele Beáta

Dajka: Gólyáné Petrusán Renáta

„ A gyermekek olyanok, mint a virágok. Az egyiket sokat kell öntözni, a másikat csak ritkán szabad. Az egyik a sok napot kedveli, a másik árnyékos helyen is virágzik. Vannak könnyen alkalmazkodók és érzékenyebbek” Friedrich Fröbel gondolatai vezérlik pedagógiai munkánkat. Minden gyermek egyedi, életkorához képest egyéni fejlődési utat jár be. Éppen ezért munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek személyiségének a megismerésére, képességeik fejlesztésére, a differenciálásra, az egyéni bánásmód alkalmazására.

Célunk, hogy a csoportunkba járó gyermekek érdeklődőek és kiegyensúlyozottak legyenek, tiszteljék egymást, a körülöttük lévő világot, szeretettel forduljanak egymás, és a felnőttek felé. Ennek szellemében óvodai életünk, nevelésünk egyik legfontosabb feladata a gyermekek érzelmi biztonságának megalapozása, a szeretet kapcsolatok kialakítása, társaik elfogadása. Lényegesnek tartjuk, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek óvodába, ezért nagy hangsúlyt fordítunk a közösség formálására, a közösen átélt élmények nyújtására, az egészséges életmód szokásainak megalapozására. A mozgás szerves része napjainknak spontán vagy szervezett formában egyaránt. Ezeket a tevékenységeket változatos napi és heti rendben biztosítjuk a jól felszerelt tornaszobánkban vagy a felújított tágas udvarunkon.

A betegségek megelőzése és az immunrendszer erősítése érdekében a só-szobát is heti rendszerességgel használják óvodásaink, illetve minden nap fogyasztanak friss zöldséget és gyümölcsöt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bárányka csoport    2,5-3 évesek

Óvodapedagógusok: Pécsiné Fazekas Ágnes, Takácsné Matlag Erzsébet

Pedagógiai asszisztens: Lőrincz Sándorné

Dajka: Baracsi Zsuzsanna

A gyermekeket 2,5 éves kortól fogadjuk. Fontos számunkra a gyermekek érzelmi biztonságának kialakítása, ezért lehetővé tesszük a szülők részvételével történő befogadást.Figyelembe vesszük a gyermekek igényeit, ehhez igazítjuk a befogadás idejét és módját.Nagy hangsúlyt fektetünk az óvodára történő ráhangolódásra, az egymáshoz történő alkalmazkodásra. Erősítjük a szociális folyamatokat, a társas kapcsolatokat. Megalapozzuk a keresztyén szemléletet, hogy pozitív viszonyulás alakuljon ki a hitélethez és Istenhez.Az óvodai életünket úgy alakítjuk, hogy egy nyugodt békés elfogadó közegben nevelkedjenek a gyermekeink.A pozitív szemléletű légkörben könnyebben befogadják az új ingereket, ismereteket. Mindezt a szülőkkel szorosan együttműködve valósítjuk meg.Biztatjuk, erősítjük a szülőt, a gyermeket egyaránt.A gyermekek így jól érzik magukat a közösségünkben, a szülők pedig biztonságban tudhatják csemetéjüket. Kiemelt figyelmet fordítunk a mozgásra, amely a kognitív képességüket sokoldalúan fejleszti.Az életkori sajátosságokhoz igazodva cselekvésbe ágyazva fejlesztjük készségeiket, képességeiket.Fontos számunkra az egészséges életmódra nevelés, az egészségvédelem.A szülők segítségével minden nap fogyasztunk gyümölcsöt, motiváljuk a gyermekeket a gyakori vízfogyasztásra.A szabadjátékot hangsúlyozva előtérbe helyezzük a gyermeki igényeket, így örömforrássá válik az óvodai élet.Az így megszerzett ismeretek pedig jobban belsővé válnak, melyre a későbbi életszakaszokban lehet építeni.

 

Megosztom

Közelgő események

Hasznos információk

Ebédbefizetés:

 • Hétfő – Péntek     7:00 – 13:00
 • Étlap

               2023. június 12 - június 16.

               VAKÁCIÓ

 

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő – Csütörtök: 7:30 – 16:00
 • Péntek:                     7:30 – 13:00

Csengetési rend:

 • Csendes
  percek:        07:50 – 08:00
 • 1. óra:          08:00 – 08:45
 • 2. óra:          09:00 – 09:45
 • 3. óra:          10:00 – 10:45
 • 4. óra:          11:00 – 11:45
 • 5. óra:          12:00 – 12:45
 • 6. óra:          12:50 – 13:35
 • 7. óra:          13:50 – 14:35
Digitális jólét program
hatartalanul